اسطوخدوس :

-اسطوخدوس تقویت کننده مهم سلسله اعصاب بوده ،ازنشاط آورهای خوب می باشد.

-اسطوخدوس مدربوده ،برای شستشوی کلیه ها مفیداست.

-اسطوعدوس تنظیم کننده عادت ماهانه بانوان است.

-اسطوخدوس بهترین دم کرده برای درمان بی خوابی هاست .

-اسطوخدوس برای ضعف معده ،سرگیجه وانواع سردردهامناسب بوده، ازمیکروب کش های قوی به حساب می آید.

به طور متوسط درروز یکی دوفنجان (15-20گرم)جوشانده آن توصیه      می گردد ؛نباید ازمصرف آن غافل بود وحداقل سعی شود درهفته سه مرتبه مصرف شود.

کلیدواژه ها: سلامتی

موضوعات: طب
   یکشنبه 25 دی 13902 نظر »

سه چیز ازگنج های نیکوکاری است :پنهانی صدقه دادن ومصیبت راکتمان کردن وشکایت خویش راازمردمان نهان ساختن.

خداوند می فرماید: «اگربنده ام رابیماری دهم وصبرکندونزدعیادت کنندگان ازمن شکوه نکند ،گوشتی بربدنش می نشانم بهتر ازگوشت خودش وخونی به پیکرش می بخشم بهتراز خون خودش .اگرشفایش دهم ،همه گناهانش می روند واگر جانش رابگیرم ،به زیر سایه رحمتم می آید.»

کلیدواژه ها: صدقه

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   پنجشنبه 22 دی 13902 نظر »

سه چیز ازگنج های نیکوکاری است :پنهانی صدقه دادن ومصیبت راکتمان کردن وشکایت خویش راازمردمان نهان ساختن.

خداوندمی فرماید:«اگربنده ام رابیماری دهم وصبرکندونزدعیادت کنندگان ازمن شکوه نکند ،گوشتی بربدنش می نشانم بهتر ازگوشت خودش وخونی به پیکرش می بخشم بهتراز خون خودش .اگرشفایش دهم ،همه گناهانش می روند واگر جانش رابگیرم ،به زیر سایه رحمتم می آید.»


موضوعات: متفرقه
   پنجشنبه 22 دی 1390نظر دهید »

درباره سه چیز سوگند می خورم :مال هیچ بنده ای باصدقه کم نمی شود ،

واگر کسی برستمی که براو رفته است ،صبرکند، خداوند  عزوجل برعزتش می افزاید،

وهرکس دست به پیش مردمان  دراز کند،خداوندفقیرش می کند.

وسخنی باشما دارم ،آن را به دلیل بسپارید:

دنیابرای چهارکس است :

یکی بنده ای که خداوندمال ودانش بدو داده استو در هزینه کردن مال خویش از خدا می­ترسدوخویشاوندان را یاری می­کندومی­داندکه خدا در مال او حقی داردو چنین کسی را نزدخدا والاترین جایگاه هست

دیگر یکی است که خداوندبه او دانش داده و مالش نداده است ؛ولی نیتی صادق دارد و می­گوید اگر مال می­داشتم؛مانند فلانی می­کردم چنین کسی به نیت خود ماجور است.این کس و آن اولی را یک اجر پاداش است

یکی دیگرراخداوندمال داده و دانش نداده و بی­دانش مال را خرج می­کندو ازپروردگار نمی­ترسدو دست خویشان را نمی­گیردو در مال خویش حقی برای خدا نمی­شناسد.چنین کسی نزدخدادارای پست­ترین جایگاه است

یکی دیگر را خدانه مال داده نه دانش و می­گوید اگر مال داشتم مانند فلانی خرج می­کردم.این کس نیز در گرو نیت خود است و گناهش مانند نفرپیش است.

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   چهارشنبه 21 دی 1390نظر دهید »

سه چیز همواره باامت من است :

بدگمانی به مردمان و

حسودی و

بدگمانی به آینده .

پس چون گمان بد می بری ،به آن عمل مکن و

چون حسودی می کنی ،ازخداآمرزش بخواه

وچون به آینده بدگمان می شوی،اهمیت مده وبه راه خودبرو

«نهج الفصاحه»

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   سه شنبه 20 دی 1390نظر دهید »

یکی اززاهدان نزد خلیفه وقت شد.

خلیفه وی را گفت:

«ای مرد !مرا پندی ده!»

مردزاهدگفتش:

«به سفرچین رفته بودم .گوش ملک چین کرشده بود.

می گریست وگفت:

ازآن نمی گریم که شنوایی ازمن برفته است

ولیکن ازآن می گریم که مبادا مظلومی بردرم فریاد کندومن نشنوم !»

«نصیحة الملوک»

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   دوشنبه 19 دی 13901 نظر »

خداوند به حضرت موسی (ع)خطاب کرد :

ای موسی من مریض شدم ،چرابه عیادت من نیامدی ؟!

حضرت موسی(ع)عرض کرد :

پروردگارا مگر توهم مریض می شوی؟!

خطاب رسید:«آری،فلان بنده من،دوست من درفلان جا مریض شده است،به عیادتش نرفته ای ! یعنی درواقع به عیادت من نیامده ای.

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   یکشنبه 18 دی 13902 نظر »

شاگرد سقراط از او پرسید:

«حکمت من چه وقت به کمال می رسد؟»

گفت:«آن وقت که به ستایش خوشحال نشوی وبه مذمت غمگین نگردی»

شاگرد گفت:«این  حال مرا کی میسرگردد؟»

گفت:«هرگاه که چهار چیز حاصل آید،دوگوش که حکمت بشنود ودوگوش که کر باشد وسخنان بیهوده جاهلان را نشنود.»

کلیدواژه ها: پندها

موضوعات: اخلاقی وتربیتی
   شنبه 17 دی 13901 نظر »

رمضان

بدرود،ای ماهی که آرزوهادرآن،نزدیک وسفره عمل ها درآن گشوده شد!

بدرود،ای همنشینی که تابود،ارزشمند بودوچون ازدست می رود،فقدانش غمباراست،وای امیدگاهی که هجرانش دردآوراست!

بدرود،ای گرامی ترین اوقات همراه وای بهترین ماه درمیان روزهاوساعت ها!

بدرود،که نه همنشینی باتو،ناخوشایندبودونه همدمی باتو،ناپسند.

بدرود،آن گونه که چون آمدی،برکات آوردی وگناهان راازما شستی.

بدرود ،که دیروز چه خواهانت بودیم وفرداچه شوقی به توخواهیم داشت. بدرود ،ازتووازفضیلت توکه ازآن محروم شدیم وازبرکات گذشته که ازماگرفته شد.

خداوندا!برمحمدوخاندانش درودفرست وتاقیامت برای ما،مثل پاداش های روزه داران وعبادت کنندگان دراین ماه رابنویس!

خداوندال!ازپدران ومادران وهمه هم کیشان ما،ازگذشتگان وآیندگانشان تاروزقیامت درگذر!

کلیدواژه ها: مناسبتها

موضوعات: مناسبتها
   سه شنبه 8 شهریور 1390نظر دهید »

ماه استغفار

این خیلی مهم است که دراین ماه ،خودمان را،دلمان رااززنگارها پاک کنیم؛خودمان راازآلودگی هاشستشو بدهیم؛واین بااستغفارامکان پذیراست.لذادرروایات متعددی داردکه بهترین دعاها یادررأس دعاها،استغفاراست.

مابایدازگناهانمان استغفارکنیم .فایده بزرگ استغفاراین است که ماراازغفلت نسبت به خودمان خارج می کند.ماگاهی درمورد خودمان دچاراشتباه می شویم.وقتی به فکر استغفار می افتیم ،گناهان،خطاها،خیره سری ها،پیروی ازهوای نفس که کردیم ، تجاوزازحدودکه انجام دادیم،ظلمی که به نفس خودمان کردیم،ظلمی که به دیگران کردیم ، جلوی چشم ما زنده می شودوبه یادمان می آید که چه کرده ایم؛آن وقت دچارغرورونخوت ، دچارغفلت نسبت به خودنمی شویم.اولین فایده استغفاراین است.بعدخدای متعال وعده فرموده است که آن کسی که استغفارکند،یعنی به عنوان یک دعای حقیقی ازخدای متعال حقیقتا آمرزش بطلبدوازگناه پشیمان باشد،«لوجدالله توابا رحیما»؛خدای متعال توبه پذیر است.این استغفار،بازگشت به سوی پروردگار است؛پشت کردن به خطاهاوگناهان است وخداوند می پذیرد؛ اگراستغفار،استغفارحقیقی باشد.توجه کنیداین که همین طورآدم به زبان بگوید:استغفرالله،استغفرالله اماحواسش این طرف وآن طرف باشد،این فایده ای ندارد ، این استغفارنیست.استغفاریک دعااست،یک خواستن است؛بایدانسان حقیقتا ازخدا بخواهدومغفرت الهی وگذشت پروردگاررابطلبد:من این گناه راکرده ام؛پروردگارا!به من رحم کن،ازاین گناه من بگذر.اینطور استغفارکردنی نسبت به هریک ازگناهان،مسلماغفران الهی راپشت سرخواهدداشت،خدای متعال این باب رابازفرموده است

 

 

 

کلیدواژه ها: مناسبتها

موضوعات: مناسبتها
   چهارشنبه 26 مرداد 13901 نظر »

1 ... 64 65 66 67 68 69 ...70 ...71 73 75

جستجو
 << < مرداد 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
کاربران آنلاین
 • مولا
 • مدرسه علميه فاطميه كرمان
 • عبدالعظیم حسنی (ع)
 • نرجس خاتون(س) شاهین شهر
 • محمدی
 • حدیث عشق
 • مدیریت استان مازندران
 • عابدي
 • پشتیبانی کوثر بلاگ
 • عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن
 • فاطمه درويشي بيا ضي
 • آسمان نیلی
 • زينب جعفريان دهنوي
 • سمیه کتابی
 • معاونت پژوهش مدرسه علمیه کوثر قزوین
 • مصطفوی
 • پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب (س) میناب
 • یار مهـــدی
 • مدرسه علمیه ریحانه الرسول شلمزار
 • سمانه راسخيان
 • حرَه
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی