داخل مغازه شدم، سایزم راگفتم و از فروشنده خواستم شلواری برایم بیاورد.

وقتی از پرو بیرون آمدم فروشنده شروع به تعریف از کالایش کرد، در آخر هم گفت این شلوار کار ترکیه است.

شلوار را روی میز گذاشتم و گفتم:

_ پس یک کار ایرانی بیاورید.

چشمانش گرد شد خندید و با شرمندگی گفت:

_کار وطنی است از تهران آوردیم, جنس آن از خارجی اش خیلی بهتر است ولی تا زمانی که نگوییم خارجی است کسی از ما نمی خرد،

ما هم مجبور می شویم مارک خارجی روی آن بزنیم.

موضوعات: نویسنده: ریحانه علی عسکری  لینک ثابت[جمعه 1397-02-07] [ 10:46:00 ق.ظ ]