داستان کوتاه: چند چیز با این شخصیت کشمکش  می کند یا یک آدم بیرونی است و یا یک اتفاق بیرونی مثل طوفان و… هرچه این آدم با اتفاق قوی تر و جدی ترباشد بهتر معرفی می شود. در داستان باید نیرنگ و دسیسه قرار داشته باشد. پس از یافتن سوژه یک مشکل برایش فراهم می کنیم که این نباید راحت حل شود باید کشمکش باشد. شروع یک مشکل می تواند با اتفاق باشد ولی پایان این مشکل نه. داستان کوتاه: از ۱۰۰۰ کلمه تا ۱۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ کلمه (هر صفحه ۲۵۰ تا ۳۰۰کلمه است) رمان: بالای ۱۵۰۰۰ کلمه شخصیت باید یک شخص باشد و نسبت به بقیه بلد باشد و تیپ خاصی باشد. چالش باید منطقی باشد. داستان بلند: یک برش از زندگی مدنظر است  (داستان کوتاه است که بلند شده است) رمان: ۱۰ تا ۲۰ سال از یک شخصیت یا یک نسل مدنظر است. وقتی طرح را می نویسیم همه چیزش را باید فکر کرده باشیم و هیچ چیزش رها نشده باشد. طرح و شخصیت مکمل یک دیگرند. (شخصیت خاص،یک طرح خاص خلق می کند) کشمکش درونی فرد (با خودش) داستان را جذاب  می کند. اشیاء در داستان ها مهم اند و می توانند نقش داشته باشند.

موضوعات: آموزش نویسندگی  لینک ثابت[سه شنبه 1397-05-02] [ 11:00:00 ق.ظ ]