همراه مادرم به فروشگاه محله مان رفتیم که با سیل عظیم جمعیت مواجه شدیم. با تعجب, به جمعیتی که در صف بلندی ایستاده بودند نگاه کردم و از نفر آخری که در صف ایستاده بود علت را سوال کردم.

خانمی که از او سوال پرسیده بودم با قیافه ای وحشت زده و متعجب به طرف من برگشت و گفت:

- مگر خبر نداری؟

قرار است قحطی بیاید؛ هرچه می توانی بخر و ذخیره کن.

تعجب کردم و از منبع خبر پرسیدم.

جواب داد: همه جا پر شده, چطور خبرش به تو نرسیده?
حدس می زدم که این شایعه از آن طرف آب آمده  و دست بی بی سی در کار است.
بخاطر همین پرسیدم:
احیانا خبر را از ماهواره نشنیده اید؟
انگار کشف مهمی کرده باشد با هیجان گفت:
- خوب شد گفتید اتفاقا از شبکه بی بی س شنیدم.
جواب دادم اگر به خاطر داشته باشید چند سال پیش همین شبکه های ماهواره ای خبر تمام شدن دنیا را دادند.
فکری کرد و حرفم را تایید کرد.
پرسیدم: دنیا آخر شد؟؟؟
با دست پاچگی لبخندی زد و گفت: نه
گفتم باز هم قصد دارید خرید دارید?
گفت: آخر همه می خرند و ذخیره می کنند.
گفتم: می دانید با این کار چه ضربه ای به اقتصاد می زنند.

قحطی واقعی وقتی اتفاق می افتد که عده بیش از نیازشان می خرند و ذخیره می کنند؛ که علاوه بر اینکه این اجناس اضافه درخانه مانده و خراب می شود که این یعنی اسراف, تقاضا را هم زیاد می کند که این باعث می شود قیمت ها بالا رود آن وقت است که قحطی واقعی را می بینیم که حاصل افزایش قیمت است نه کمبود جنس در بازار.

موضوعات: نویسنده: ریحانه علی عسکری  لینک ثابت[سه شنبه 1397-07-03] [ 10:08:00 ق.ظ ]