برای مصاحبه سطح دوحوزه، رفته بودم.

دقیقا سه نفر ممتحن آنجا حضور داشتند:

مدیر حوزه، معاون مالی و یکی از استاتید.

اول گفتند:

ـ قرآن بخوان.

من هم که حسابی هول شده بودم تا جایی که توانستم غلط خواندم.

شروع به پرسیدن سوالات خانوادگی کردند و من آن ها را جواب دادم. 

نوبت به پرسیدن سوالات احکام رسید. 

استادی که آنجا حضور داشت گفت:

_غسل های واجب را بگو.

من هم چندتا از آن ها را گفتم و غسل میت راهم اضافه کردم؛ دیگر چیزی یادم نمی آمد بخاطر همین پرسیدم:

_ چند تا هست غسل ها؟

گفت: ۷-۸ تایی می شه.

گفتم: خب به بعضیاش نرسیدم هنوز، بخاطر همین نمی دونم.

یک دفعه استاد با خنده گفت یعنی تا حالا مردین؟

موضوعات: نویسنده: ریحانه علی عسکری  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-04-07] [ 09:48:00 ب.ظ ]