جلوی تلویزیون خوابیده بود یکدفعه مادرش حرفی زد که عصبانی شد وبا پا محکم به شیشه میز تلویزیون کوبید.شیشه میز خورد شدانگار خودش بیشتر از ما ازشکستن شیشه تعجب کرده بود. دختر آرامی بود .به ندرت عصبانی می شد. همه از حسن اخلاق و رفتارش تعریف می کردند, اما… بیشتر »
کلیدواژه ها: تاثیر, تلویزیون, رسانه
   پنجشنبه 18 شهریور 13952 نظر »
دنبال کتابم روی کشوها می گشتم که دو کتاب درباره ی ازدواج نظرم را جلب کرد. پرسیدم کتاب ها مال کیست :گفتند مشاور مدرسه, اتفاقا مشاور آن جا بود. کتاب ها را از او به امانت گرفتم وبه کتابخانه رفتم . بیشتر »

موضوعات: مناسبتها, خانواده
   شنبه 13 شهریور 13951 نظر »
 
گالری تصاویر