کوثر ولایت
 
 
جستجو << < آذر 1396 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


کاربران آنلاین
  • عابدي
  • سین بانو
  • بهاره شیرخانی
 سه چیز همواره باامت من است :

بدگمانی به مردمان و

حسودی و

بدگمانی به آینده .

پس چون گمان بد می بری ،به آن عمل مکن و

چون حسودی می کنی ،ازخداآمرزش بخواه

وچون به آینده بدگمان می شوی،اهمیت مده وبه راه خودبرو

«نهج الفصاحه»

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[سه شنبه 1390-10-20] [ 07:50:51 ق.ظ ]
یکی اززاهدان نزد خلیفه وقت شد.

خلیفه وی را گفت:

«ای مرد !مرا پندی ده!»

مردزاهدگفتش:

«به سفرچین رفته بودم .گوش ملک چین کرشده بود.

می گریست وگفت:

ازآن نمی گریم که شنوایی ازمن برفته است

ولیکن ازآن می گریم که مبادا مظلومی بردرم فریاد کندومن نشنوم !»

«نصیحة الملوک»

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[دوشنبه 1390-10-19] [ 11:37:48 ق.ظ ]
خداوند به حضرت موسی (ع)خطاب کرد :

ای موسی من مریض شدم ،چرابه عیادت من نیامدی ؟!

حضرت موسی(ع)عرض کرد :

پروردگارا مگر توهم مریض می شوی؟!

خطاب رسید:«آری،فلان بنده من،دوست من درفلان جا مریض شده است،به عیادتش نرفته ای ! یعنی درواقع به عیادت من نیامده ای.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[یکشنبه 1390-10-18] [ 12:34:55 ب.ظ ]
شاگرد سقراط از او پرسید:

«حکمت من چه وقت به کمال می رسد؟»

گفت:«آن وقت که به ستایش خوشحال نشوی وبه مذمت غمگین نگردی»

شاگرد گفت:«این  حال مرا کی میسرگردد؟»

گفت:«هرگاه که چهار چیز حاصل آید،دوگوش که حکمت بشنود ودوگوش که کر باشد وسخنان بیهوده جاهلان را نشنود.»

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[شنبه 1390-10-17] [ 09:07:28 ق.ظ ]
رمضان

بدرود،ای ماهی که آرزوهادرآن،نزدیک وسفره عمل ها درآن گشوده شد!

بدرود،ای همنشینی که تابود،ارزشمند بودوچون ازدست می رود،فقدانش غمباراست،وای امیدگاهی که هجرانش دردآوراست!

بدرود،ای گرامی ترین اوقات همراه وای بهترین ماه درمیان روزهاوساعت ها!

بدرود،که نه همنشینی باتو،ناخوشایندبودونه همدمی باتو،ناپسند.

بدرود،آن گونه که چون آمدی،برکات آوردی وگناهان راازما شستی.

بدرود ،که دیروز چه خواهانت بودیم وفرداچه شوقی به توخواهیم داشت. بدرود ،ازتووازفضیلت توکه ازآن محروم شدیم وازبرکات گذشته که ازماگرفته شد.

خداوندا!برمحمدوخاندانش درودفرست وتاقیامت برای ما،مثل پاداش های روزه داران وعبادت کنندگان دراین ماه رابنویس!

خداوندال!ازپدران ومادران وهمه هم کیشان ما،ازگذشتگان وآیندگانشان تاروزقیامت درگذر!

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: مناسبتها  لینک ثابت
[سه شنبه 1390-06-08] [ 01:32:58 ب.ظ ]
ماه استغفار

این خیلی مهم است که دراین ماه ،خودمان را،دلمان رااززنگارها پاک کنیم؛خودمان راازآلودگی هاشستشو بدهیم؛واین بااستغفارامکان پذیراست.لذادرروایات متعددی داردکه بهترین دعاها یادررأس دعاها،استغفاراست.

مابایدازگناهانمان استغفارکنیم .فایده بزرگ استغفاراین است که ماراازغفلت نسبت به خودمان خارج می کند.ماگاهی درمورد خودمان دچاراشتباه می شویم.وقتی به فکر استغفار می افتیم ،گناهان،خطاها،خیره سری ها،پیروی ازهوای نفس که کردیم ، تجاوزازحدودکه انجام دادیم،ظلمی که به نفس خودمان کردیم،ظلمی که به دیگران کردیم ، جلوی چشم ما زنده می شودوبه یادمان می آید که چه کرده ایم؛آن وقت دچارغرورونخوت ، دچارغفلت نسبت به خودنمی شویم.اولین فایده استغفاراین است.بعدخدای متعال وعده فرموده است که آن کسی که استغفارکند،یعنی به عنوان یک دعای حقیقی ازخدای متعال حقیقتا آمرزش بطلبدوازگناه پشیمان باشد،«لوجدالله توابا رحیما»؛خدای متعال توبه پذیر است.این استغفار،بازگشت به سوی پروردگار است؛پشت کردن به خطاهاوگناهان است وخداوند می پذیرد؛ اگراستغفار،استغفارحقیقی باشد.توجه کنیداین که همین طورآدم به زبان بگوید:استغفرالله،استغفرالله اماحواسش این طرف وآن طرف باشد،این فایده ای ندارد ، این استغفارنیست.استغفاریک دعااست،یک خواستن است؛بایدانسان حقیقتا ازخدا بخواهدومغفرت الهی وگذشت پروردگاررابطلبد:من این گناه راکرده ام؛پروردگارا!به من رحم کن،ازاین گناه من بگذر.اینطور استغفارکردنی نسبت به هریک ازگناهان،مسلماغفران الهی راپشت سرخواهدداشت،خدای متعال این باب رابازفرموده است

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: مناسبتها  لینک ثابت
[چهارشنبه 1390-05-26] [ 11:27:41 ق.ظ ]
به نقل از ضحاک،ازامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود:«شعبان،ماه من است وماه رمضان،ماه خدااست.پس هر که ماه مراروزه بدارد،درروزقیامت،شفیع اوخواهم بود.وهرکس ماه خدا راروزه بدارد ،خداونددرگور،وحشت اورابه انس،تبدیل می کند؛تنهایی اورا[به انس خود] پیوندمی دهد؛واوازگورخویش سفیدروبیرون می آیدونامه عمل رابه دست راستش وجاودانگی [دربهشت]رادردست چپش می گیرد،تاآن که در پیشگاه پروردگارش می ایستد.

خداوند می فرماید:"بنده من!”

می گوید:لبیک ،سرورم!

می فرماید:برای من،روزه گرفتی؟”

می گوید:آری،سرورم!

خداوندمتعال می فرماید:"دست بنده ام رابگیریدونزدپیامبرم ببرید”

اورانزدمن می آورند.من به اومی گویم :ماه مراروزه گرفتی؟

می گوید :آری.

پس می گویم:من امروز،توراشفاعت می کنم.

پس خدای متعال می فرماید:"من از حقوق خودم به خاطربنده ام گذشتم؛امادرباره حقوق مردم:پس هرکه ازاودرگذرد،عوض آن برمن است تاآن که راضی شود"»

پیامبر( صلی الله علیه وآله)فرمودند:«پس،دست اورامی گیرم ووی رابه صراط می برم.صراط رالغزنده می یابم،به گونه ای که پای خطاکاران برآن استوار نمی ماند.[آن جا نیز]دست اورا می گیرم.

مأمور صراط به من می گوید:ای پیامبرخدا!این کیست؟

می گویم :فلانی است،ازامت من.دردنیابه خاطررسیدن به شفاعتم،ماه مراروزه گرفته است وبه خاطررسیدن به وعده الهی ،ماه خداراروزه داشته است.

پس باعفوالهی ازصراط می گذردتاآن که به دردوبهشت می رسد.

من می خواهم تابهشت رابرای اوبگشایند.رضوان(نگهبان بهشت) می گوید:مافرمان یافته ایم که بهشت رابرای تووبرای امت توبگشاییم».

[راوی گوید:سپس امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:]ماه پیامبرراروزه بگیریدتاشفیع شماباشدوماه خداراروزه بگیرید تاازشراب ناب وسربه مهربهشتی بنوشید.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[دوشنبه 1390-05-17] [ 10:36:37 ق.ظ ]
جوان بمانید

اگرمی خواهید جوانی خودتان راحفظ کنید، این شش نوع غذا را فراموش نکنید :روغن زیتون،ما ست ،ماهی،شکلات آجیل وتوت سیاه!

1-روغن زیتون :چهاردهه پیش نتیجه مطالعات محققان 7کشور به این نتیجه دست یافت که چربی های اشباع نشده تک ظرفیتی درزیتون به طوربارزی باعث کاهش سرعت ابتلابهبیماری های قلبی وسرطان می شود.اکنون ما می دانیم که روغن زیتون دارای پلی فنول هاوآنتی اکسیدان های قوی می باشد که مانع ابتلابه بیماریهای مرتبط باسن فرد می شود.

2-ماست:دردهه 1970شایع شدکه تعدادافرادبالای صدسال در کشورجورجیا بیشترازسایرکشورهااست وگزارشات آن زمان اعلام کردکه علت این امر یعنی طول عمرزیادخوردن ماست است  . غذایی که درتمام رژیم های غذایی مردم جورجیاوجود دارد  . درحالیکه به طورمستقیم قدرت معجزه آسای ماست هنوزثابت نشده بود .ماست منبع غنی ازکلسیم است که مانع ابتلا به   استئو پروسیز،می شودوکمک موثری درحفظ سلامت دستگاه گوارش است وخطر ابتلابه بیماری های گوارشی مرتبط با  سن، راکاهش می دهد.

3-ماهی :سی سال پیش محققان شروع به مطا لعه درمورد علت عدم ابتلای بومیان آلاسکا به بیماری های قلبی کردند.اکنون دانشمندان می دانند، که علت این امر مصرف فوق العاده زیاد ماهی توسط آنهابوده است.ماهی منبع فراوان ازروغن امگا3است که مانع رسوب کلسترول درشریان هاوآریتمی قلبی می گردد.

4-شکلات:دربین مردم کنا ازجزیره سان بلاس،دورازسواحل پاناما ،سرعت ابتلا به بیماری های قلبی، 9برابرکمترازمردم خود پاناما می باشد .وامادلیل؟!مردم کنا نوعی نوشیدنی که سرشاراز کاکائو می باشد به مقدارزیاد مصرف می کنند.کاکائو منبعی غنی از فلانوول ها می باشدکه سلامت عملکرد رگ های خونی راحفظ می کند ودر نتیجه خطر ابتلابه فشار خون ،دیابت نوع دو،بیماری های کلیوی ودیوانگی را کاهش می دهد.

5-آجیل :مطالعات نشان می دهد که افرادی که آجیل می خورند به طور متوسط2/5سال بیشترعمر می کنند.آجیلمنبع غنی از روغن های اشباع نشده است وبنابراین خاصیتیشبیه روغن زیتون دارند.همچنین حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین ،موادمعدنی وفیتوشیمیایی هامثل آنتی اکسیدان ها می باشد.

6-توت سیاه:دریک مطالعه برجسته که درسال 1999به چاپ رسیدمحققان تأثیر مصرف توت رادر افزایش طول عمر موشهایآزمایشگاهی نشان دادند .که این تأثیردرمورد انسان نیز صدق   می کند.ترکیبات موجوددرتوت  التهاب وآسیب های احتراقی را تسکین می دهد همچنین مانع کاهش حافظه وعملکرد مغزی  می شود.

 

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: طب  لینک ثابت
[سه شنبه 1390-05-04] [ 10:39:00 ق.ظ ]
 
   
 
مسابقه راوی مهر