کوثر ولایت
 
 
جستجو << < فروردین 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


کاربران آنلاین
  • پشتیبانی کوثر بلاگ
  • عسکری
  • حدیثـ
 

...


عیدغدیر آداب ومستحبات بسیاری دارد.دراینجا به بخشی از آن ها اشاره می شود

1_غسل کردن روز غید غدیر مستحب موکد است.وبهتر است اول روز انجام گیرد.

2_پوشیدن لباس پاکیزه ونو.

3_تبریک وتهنیت گفتن به یکدیگر.

4-تبسم کردن.

امام رضا علیه السلام فرمودند:

روزغدیر روز تبسم به روی مومنین است کسی که در این روزبه روی

برادر مومن تبسم کندخداوند در روز قیامت نظر رحمت به او می افکند.

5_صلوات فرستادن.

6_در روز عید غدیر چهره زندگی باید عوض شود همه باید بکوشند برنامه عادی زندگی را بارفتارسخاوتمندانه بیارایند.تاهمگان طعم شیرین عید را بچشند.

7_عقد برادری یکی از آداب غدیر است.

8_دی وبازدید.

9_زیارت حضرت علی علیه السلام.

10_روزه گرفتن در روز غدیر بسیار مستحب است.

11_شادی کردن

امام صادق علیه السلام فرمودند:روز غدیر روز خوشحالی وشادی است.

12_عطر زدن.

13_طعام دادن

امام صادق علیه السلام فرمودند:در روز غدیر برادران دینی ات را اطعام کن.

14_صدقه دادن در روز غدیر یکی از مستحبات موکد است.

امام علی علیه السلام فرمودند:فضیلت یک درهم که در روز غدیر داده شود برتر است ازدویست هزار درهم در زمان دیگر.

15-زینت کردن

امام رضا علیه السلام فرمودند:روز غدیر روز زینت است کسی که برای روز غدیر زینت کند خداوند هم گناهان کوچک وبزرگش را می آمرزد.

16-چشم پوشی از گناه برادران وبرقراری ارتباط دوستانه از دیگر مستحبات روز غدیر شمرده شده است.

17_قضای حوائج مومنان

امام صادق علیه السلام فرمودند:در روز غدیر حاجتهای برادرانت را برآور.

18_مهربانی وعطوفت کردن

امام علی علیه السلام فرمودند:عطوفت ومهربانی کردن در روز غدیر موجب رحمت وعطوفت خدای متعال خواهد شد.

19_امام علی علیه السلام فرمودند:روز غدیر یکدیگر را ملاقات کنید به هم دست بدهید وسلام کنید.

منبع:احکام مناسبتها محمود اکبری


اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: مناسبتها  لینک ثابت
[دوشنبه 1392-07-29] [ 10:47:00 ق.ظ ]
ازحکیمی پرسیدند:مازیادگناه می کنیم ،چه کنیم ؟

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[سه شنبه 1392-07-09] [ 12:38:00 ب.ظ ]
سبک شمردن مومن و ذلیل پنداشتن اوهمچون سبک شمردن معصوم علیهم السلام است چراکه ارزش مومن بسیاروالاست .وهمان گونه که خداوندلاشریک درقرآن کریم فرموده وخودرا ولی مومن خوانده نبایدبنده مسلمان رابه هردلیل چه دلایل مادی نظیروضع ظاهریاطبقات اجتماعی که به آن تعلق داردویابه هردلیل دیگرذلیل وخوارنمود.چه بسااین که بسیاری از مامردم رابه خاطرمال وثروت آن هاتکریم می کنیم ویااین که دارای فلان پست ومقام هستندبه آن هااحترام می گذاریم ویابه این دلیل که احتمال دارد روزی بدردمان بخورندویا…موردتکریم قرارمی دهیم درحالی که آنان درنزدخداوندبزرگ هیچ مقامی ندارندابوهارون گویددرمجلس حضرت امام صادق علیه السلام حاضربودم حضرت به حاضرین فرمودچراشماماراخوار می کنید.پس مردی خراسانی ایستادوگفت پناه برخداازاین که ما شما را یا چیزی که راجع به شما باشد راخوار کنیم . امام صادق علیه السلام فرمودند :بله جز این نیست که تو خود یکی از استخفاف کنندگان منی ،مرد خراسانی گفت پناه بر خدا که من شما را خوار کرده باشم .امام فرمود وای بر توآیادر وقتی که ما نزدیک جحفه بودیم فلان شخص از تو خواهش نکرد او را به مقدار یک فرسنگ سوار کنی و گفت به خدااز پیاده روی خسته وعاجز شده ام وتو سر بلند ننمودی واعتنا به او ننمودی وهر آینه او را سبک شمردی وسبک شمردن مؤمن ،ما را سبک کرده و حرمت خداوند را ضایع نموده است و باز حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:هر کس مؤمنی را به خاطر نداری وتهی دستی کوچک شمارد خداوند روز رستاخیز او را در برابر خلایق به رسوای شهره سازد.ودر حدیث دیگر فرمودند :هر کس م،من مستمند وغیر مستمندی را خوار شمارد خدای تعالی او را خوار ودشمن دارد تا از خوار شمردن آن مؤمن برگردد.انسان به مقام ومرتبه او درپیشگاه خداوند بر میگردد و نه به لباس وپست و مقام وطبقات اجتماعی. سعدی میفرماید :

تن آدمی شریف است به جان آدمیت        نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

گناهان کبیره زبان/شهرام تاجانی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه  لینک ثابت
[یکشنبه 1392-06-31] [ 12:25:00 ب.ظ ]
درشرح احوال آخوندملامحمدکاشی ،استادآقانجفی قوچانی وحاج آقارحیم ارباب اصفهانی وبسیاری ازدیگراعاظم ،آورده اند:

هرنیم شب نمازی چنان به سوز و گدازمی خواندوبدنش به لرزه می افتادکه ازبیرون حجره صدای حرکت استخوانهایش احساس می شد.روزی پس ازختم درس ،یکی ازطلاب به مَدرس آن بزرگوارآمدوگفت :آقااین آقاشیخ می گویدکه دیشب به وقت سحردیدم که ازدرودیوارصدای«سبوح قدوس ربناورب الملائکه والروح »برمی آیدوچون درنگریستم دیدم که آقای آخوندبه سجده ،این ذکر می گوید.آخوندفرمود:این که درودیواربه من متذکرباشندامری نیست مهم آن است که اوازکجامحرم این رازکشته است.

تابه حاصل برسدکشت امیدی که تراست                  چاره ی کاربجزدیده ی بارانی نیست

کنون بایدخفتـــــــه بیــــــــــداربود                             چومرگ اندرآردزخوابت چه سود

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه  لینک ثابت
[شنبه 1392-06-30] [ 12:39:00 ب.ظ ]
پسر کوچکي وارد مغازه اي شد،

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[یکشنبه 1392-06-10] [ 11:47:00 ق.ظ ]
قرآن کریم درباره ی سایه می فرماید:خداوندازآنچه آفریده است ،سایه های برای شماقرارداد(سوره نحل/81)

سایه ها،اعم ازسایه درختان واشیاءدیگرویاسایه های درون غارهاوپناهگاهای کوهستانی ،به عنوان نعمت بسیار ارزشمند الهی بیان شده است .همان گونه که انسان درزندگی خودبه تابش نورنیازدارد،بسیاری وقت ها نیازمند سایه است. چراکه اگرنور،یکنواخت وپیوسته بتابد،زندگی غیرممکن خواهدبود.همچنین ،همه می دانیم بزرگترین سایه برای ما ساکنان زمین ،سایه کره زمین است که شب نام داردونیمی ازسطح زمین رامی پوشاند.نقش این سایه ی بزرگ در زندگی انسان ها،برهیچکس پوشیده نیست .همین طوراست نقش سایه های کوچک ترازآن به هنگام روز،درمناطق مختلف .وممکن است اهمیت سایه ی غارها وپناهگاهای کوهستانی ،برای شهر نشینهای آسوده خاطر هرگز آشکار نباشد،ولی برای بیابان گردها ،مسافران بی دفاع ،چوپان ها ومانندآن ها دریک آفتاب داغ تابستان ارزش این گونه سایه ها انکارنکردنی است وگاه حیاتی است .

درتوحید مفضل ازامام صادق علیه السلام درمورد نعمت شب ،این سایه ی کره زمین چنین آمده است: بایددرمنافع غروب آفتاب تأمل کنیم که اگرغروبی برای آفتاب وجودنداشت،برای مردم آسایش وقراری نبوددرحالی که انسان هابه آسایش وراحتی بسیاری احتیاج دارندتابدن آن هاآرام گیردوبرای برانگیخته شدن قوه هاضمه  ،جهت هضم غذا ونفوذ غذا به تمام اعضای بدن ،حواس آن ها متمرکز شود افزون براین ها،حرص وطمع ،انسان هارا به کارمدام وهمیشگی وادار می کند،تاجایی که بدن آدمی خسته ووامانده می شود،بسیاری ازمردم اگرظلمت شب برایشان نبود،هرگزبرای آنان آرام وقراری نمی بود،ازبس که برای ذخیره کردن مال ،علاقه ی بسیاردارند.گذشته ازاین زمین به واسطه ی حرارت ودوام تابش آفتاب بیش ازحدگرم وداغ می شد وهمه ی جنبندگان آن ازبین می رفتند ازاین روخداوند آفتاب رابه گونه ی به حکمت وتدبیرش مقدرفرمود که ساعت های راباطلوع بتابد وساعت های راباغروب پنهان بماند،تامردم درسایه غروب آفتاب ،آرام وقرار گیرند.پس نوروظلمت باتضادی که باهم دارند،مطیع فرمانند ودست به دست هم داده اندوبه صلاح وقوام جهان به کارگرفته می شوند.

مولانا چه نیکو سروده است : شب کند منسوخ ،شغل روز را       بین جمـــــــــــــادی خرد افروز را         

                                      گرچه ظلمت آمد آن نوم وسبات      نی درون ظلمت است آب حیات

شگفتی های آفرینش /حسین اسحاقی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: متفرقه  لینک ثابت
[چهارشنبه 1392-06-06] [ 08:20:00 ق.ظ ]
خیلی ها دل های آکنده ازغم وخاطرات تلخ ومشکلات ونابسامانیهایی دارندکه آنان رادرفشارروحی قرارمی دهد.درپی دوگوش شنوایندکه باآن هادرددل کنندوبابازگویی دردمندیهایشان سبک شوند.آنکه عاطفه نشان می دهدوبه شکوه هاوغمنامه های یک دردمندگوش می سپاردوخودراعلاقه مندبه شنیدن نشان می دهدبااونوعی همدردی کرده است این روحیه ی خوب وبزرگ ستودنی است .علی علیه السلام فرموده است :«ازبزرگواری وآقایی است که انسان برای گوش سپردن به شکوی وناله ی دردمند،تحمل وصبر داشته باشد.»روحیه ی گرم ومردم دوستی وداشتن عواطف بشردوستانه زندگی هاراگرم تروبارسنگین غم های گرفتاران راسبکترمی سازد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[یکشنبه 1392-06-03] [ 08:53:00 ق.ظ ]
پیامبراکرم صل الله علیه وآله فرمودند:مردم ازنظراندیشه رزق وروزی برپنج مرتبه هستند:1-بعضی فکرمی کنندکه روزی به وسیله کسب وکاراست نه ازجانب خدا،پس این چنین فردی کافراست. 2-بعضی چنین فکرمی کنندکه روزی به واسطه کسب وکارخودشان وبه واسطه خدابه آن هامی رسدپس چنین فردی مشرک است. 3-بعضی فکرمی کنندکه روزی را خدامی دهدکه به سبب کاربه دست می آیدونمی داندکه به اوهم داده می شودیانه ،پس چنین شخصی منافق و تردید کننده (درروزی دهندگی خدا)است. 4- بعضی فکرمی کنندکه روزی اطرف خداست وبه سبب کسب وکار به دست می آید وحق واجب آن را(که خمس وزکات وصدقات است)نمی دهندو(می پندارندکه پرداخت وجوهات باعث کسری سرمایه است )خدا راازبابت کسب ودرآمدنافرمانی می کنندپس اوفاسق است. 5-بعضی تصورمی کنندکه رزق وروزی ازجانب است و کسب وکارواسطه (بدست آمدن رزق )است وحق واجب آن رامی پردازدوبه خاطر کسب ودرآمد، خدا را نافرمانی نمی کندپس چنین شخصی مومن وخوراکش خالص و پاکیزه است.

احادیث الطلاب

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت
[شنبه 1392-06-02] [ 11:35:00 ق.ظ ]
 
   
 
نوروز 97