#نماز_باعث_میشہ_انسان_با_ادب_بشہ

🌸🍃 استاد پناهیان ؛

ادب ڪنترل ڪننده ی هوای نفسہ .
تو مدارس اینو بہ بچہ ی من یاد بدهند ، بسہ✅
تا بتونه سر نماز ادب رو رعایت ڪنه .

از صد تا فحش بدتره ڪہ برگرده بگہ
 دلم می خواد ! 

مگہ آدم هر ڪاری دلش میخواد باید بڪنہ؟
تو فیلما ادب یاد بدن ،
نمی خواد خدا پیغمبر و نماز یاد بدن ،
ما بساط ڪفر و بہ هم خواهیم ریخت .

روایت بگم برات ؟

می فرماید بهترین چیزی ڪه پدرها برای بچہ ها به ارث میگذارند ، ادبہ . 

من مودب بارش آوردم ، حالا بچہ ی من هر ڪاری دلش بخواد نمی ڪنہ ،
سر نماز هم ادب رو رعایت می ڪنہ .

طبق مقررات بلده عمل ڪنہ ، نماز مودب شدن انسان است در خانہ خدا .

 نہ عشق بازی با خدا …

بعد ڪه مدتی مودب بود ، این عشق تولید میشہ .

پس ادب وقتی ڪه شد ،
نماز بناست حال ما رو بگیره …

دقیقہ ای یہ بار موذن بالای ماذنہ ،

میگہ الله اڪبر …، وقتی ڪه مشغولی .

میخوای حرف بزنی … صدات در نیادها ، برو وضو بگیر ،
آخه الان حال ندارم ،
اتفاقا نماز یہ جوری طراحی شده ، ڪه حالت و بگیره .

برای اینکه با ادب باشی باید یہ خورده ضد حال بہ خودت بزنی .

یہ مدت ادب و رعایت ڪن

تا بتونی نماز مودبانہ بخونی

امتحان ڪن 

#ادامه_دارد..

موضوعات: اخلاقی وتربیتی  لینک ثابت[سه شنبه 1397-11-02] [ 10:02:00 ب.ظ ]