- داستان ابزاری است که می توانیم با آن با مردم حرف بزنیم, هشدار دهیم, زبان مردمیست.

- داستان کوتاه:

آلن مو: قطعه ای تخیلی, حادثه یا اتفاق یا پدیده ای در قصه ای واحد مورد بحث قرار می دهد؛ بدیع و نو باشد و باعث هیجان خواننده شود و در او اثر گذارد.

(بین نیم ساعت تا دو ساعت می توان آن را تعریف کرد و دارای مکان و زمان و موضوع واحد است, برشی کوتاه از زندگی یک فرد است که غیر متعادل باشد).

- قصه: واقعیت است, حکایت است, خاطره است.

- انواع داستان: نو, مدرن, پست مدرن

- ذات هنر و اتفاق هنری در عدم تعادل است.

- عدم تعادل بیرونی (زلزله), درونی (ذهنی)

عدم تعادلی که با منطق جور در بیاید و امکان وقوعش باشد.

- ایده:

ایده یا سوژه به مثابه زمینی است برای بنا (پس از زمین نقشه ساختمان است که باید در دست بنا باشد.(طرح یا پی رنگ)

طرح:  از ایده درست می شود از اساسی ترین عناصر داستان است.

ایده جایی چیزی شنیده یا کسی تعریف کرده یا خودش قسمتی از آن بوده و یا در ذهنش ایجاد کرده است و دیگران نسبت به آن بی اهمیتند اما برای داستان نویس مهم است و به آن توجه می کند و می شود یک ایده خوب.

طرح:

طرح دارای قواعدی است رشته ای از وقایق بهم پیوسته و مرتبط است (علت و معلول)

در طرح, تکیه بر روابط علت و معلولی است (باور پذیر) و داستان علاوه برآن توالی زمان هم هست.

در طرح باید علت هر حادثه بیان شود و هر حادثه دلیل حادثه بعدی باشد

ویژگی طرح خوب برای داستان کوتاه:

1- کامل باشد

2- حوادث آن منظم وناگسسته باشد

3- پیچ گونه باشد وجاهایی به اوج برسد

4- ساده باشد یعنی پیچیده نباشد

5- با احساسات وعواطف سروکار داشته باشد

6- بکر و تازه باشد.

موضوعات: آموزش نویسندگی  لینک ثابت[دوشنبه 1397-04-18] [ 07:21:00 ب.ظ ]