یاددارم که شبی دل من هردم خوگرفت

به نگاه نرگس ز چراالفتی از نو گرفت

تو چرا از حادثه ناز نگاهی نگرانی

دل به امید تو حاشا که دگر خو گرفت

از ازل نور الهی همه با لطف صدایی

گراز دیده گریان سبب نت دل رو گرفت

ورد لب زمزمه عشق خدابر سرجوی

همه ذکرش مسجود تا به سحر نو گرفت

موضوعات: نویسنده: لیلا باباربیع  لینک ثابت[شنبه 1397-01-25] [ 11:35:00 ق.ظ ]