از نور غیب آمد ندا بر دور نازنین

گویا که رجعت ها رسید قلب زمین

ما را سروری دیده شد برحمد ایزدی

شوق رسالت زنده شد ز محفل زمین

یک جرعه از عشق خدا شده کاملین

برآل پیغمبر سلام آمد نوید مبعثی

باری خدا کامل بکرد منور از حاصلین

هر گوشه از ذکر علق گوید بخوان

با نام پروردگار دادقرار لوح حافظین

ما را اجابت کافی هست بر کاتبین

موضوعات: نویسنده: لیلا باباربیع  لینک ثابت[دوشنبه 1397-01-27] [ 07:15:00 ق.ظ ]